Farmakovijilans Derneği

Dernek Ana Tüzüğü

Derneğin Adı
Derneğin adı Farmakovijilans Derneğidir.


Derneğin Merkezi
Derneğin merkezi Ankara'da dır. Yurt içinden ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde genel kurul kararı ile şubeler ve temsilcilikler açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimi

Derneğin Amacı
Türkiye'de Farmakovijilans hizmetlerinin gelişmesine, ilaç kullanımından kaynaklanan problemlere çözüm üretilmesini, bu amaçla ilgili özel ve tüzel kişilerin uluslar arası uygulamaları öğrenmesi ve uygulamasına hizmet etmektir.

Dernek, amacının gerçekleşmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar

Bilimsel kongreler, seminerler, eğitim programları düzenler ve yayınlarda bulunur.

Ulusal, bölgesel ve uluslararası farmakovijilans merkezleri, Bakanlıklar, Üniversiteler ve ilgili diğer kuruluşlarla, Dünya Sağlık Teşkilatı, Avrupa İlaç Ajansı (EMEA), Uluslararası Farmakovijilans Birliği (ISOP) ile işbirliği yapar.

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşların çalışmalarından yararlanır, ortak proje ve programlar yürütür ve bunlara kendi çalışmaları hakkında bilgi verir.

Derneğe Üye Olma Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

Üye Olma Hakkı
Fiili ehliyete sahip olan gerçek ve tüzel kişiler, derneğin amaçlarını benimseyenler 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşuluyla ve konuyla ilgili mesleki formasyona sahip kişiler derneğe üye olabilirler. Dernek yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Derneğe üye olma
Derneğe iki şekilde üye kabul edilir ve derneğin asil ve fahri üyelikleri vardır.

Asil Üyelik : Dernekler kanununda yazılı niteliklere haiz olup, dernekçe belirlenen üye aidatını ödemeyi taahhüt eden konu ile ilgili mesleki formasyona sahip kişiler dernek üyelerinden ikisi tarafından takdim edilerek Yönetim Kurulu Kararı ile asil üye olurlar.

Fahri Üyelik : Yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere veya farmakovijilans alanında büyük hizmetlerde bulunanlara Yönetim Kurulu Kararı ile fahri üyelik verilebilir. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Üyelikten Çıkma
Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz, üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

Üyelikten Çıkarılma
Dernek üyesi iken medeni hakları kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek tüzüğüne aykırılıklardan dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.

Üyelerin Hakları
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

Derneğin Organları
Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir.

a. Genel Kurul
b. Yönetim Kurulu
c. Denetleme Kurulu
d. Bilimsel Danışma Kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli ve Toplanma Zamanı
Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Toplanma Zamanı
Genel Kurul 3 yılda bir Ekim Ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi bir duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü saati yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazıyla veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk bulunamaması dolayısı ile toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamamasından başka bir nedenle geri bırakılsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel kurul toplantıları yönetim kurulunun tespit edeceği yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı
Genel kurul katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üyelerin 2/3 nün katılımı ile toplanır.

Toplantının Yapılış Usulü
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile üye olmayanlar oy kullanamaz.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa bu durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile 2 yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanının sorumluluğundadır. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanması ile sonuçlanır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görevleri, Yetkileri, Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

* Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
* Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
* Çalışma dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek,
* Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gider çizelgelerine, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak.
* Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
* Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
* Yönetim kuruluna yönetmelik hazırlayarak uygulamak üzere yetki vermek,
* Dernek üyeliğinden çıkarılanların Yönetim kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları karara bağlamak,
* Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim kuruluna yetki vermek,
* Derneğin uluslararası çalışmada bulunması, Yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması, kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
* Derneğin amacının gerçekleşmesi için alınacak tedbirler hakkında Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
* Derneğin dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
* Yasalarda ya da Dernek ana tüzüğünde Genel Kurul'da yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Genel Kurul Kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Oylamanın gizli mi yoksa açık mı yapılacağı genel kurulca salt çoğunlukla belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba konulması ile toplanır. Oylamanın bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sayılır. Açık oylamada ise genel kurul başkanın belirteceği yöntem uygulanır. Karar yeter sayısına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Yönetim ve Denetleme Kurullarının Görev ve Yetkileri, Ne Surette Seçileceği, Asıl ve Yedek Üye Sayısı

Yönetim Kurulunun Teşkili
Yönetim kurulu 7 asil 6 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile düşerse, yönetim kurulunun üye sayısı yedek üyelerden tamamlanır. Yönetim kurulunu tamamlayacak üye kalmaması halinde Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme tarafından bir ay içinde üyeler genel kurul toplantısına çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi Genel Kurulu bir ay içinde toplamakta görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev Yetkileri
Yönetim Kurulunun görev yetkileri aşağıda sıralanmıştır;

* Yönetim kurulu derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
* Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi yapmak ve genel kurula sunmak.
* Derneğin çalışmaları ile ilgili olarak yönetmelikler hazırlamak bu yönetmelikleri genel kurulun oyuna sunmak,
* Yönetmelik hazırlayarak uygulamaya koymak.
* Genel Kurul tarafından verilmiş yetkiyle taşınmaz mal satın almak derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina ve tesis inşa etmek, derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
* Kira sözleşmesi yapmak dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek.
* Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.
* Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan faaliyet raporunu düzenleyerek denetim kuruluna sunmak.
* Derneğe üye alınmasın veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.
* İlaç alanında sivil toplum kuruluşları dahil her kesimde konu ile ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve hasta haklarının korunması ile ilgili her düzeyde girişimlerde ve çalışmalarda bulunmak.
* Kanun ve tüzüğün verdiği diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulunun Çalışma Usulü
Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekilinin daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanılır. Bu toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç kez katılmayan üye bu görevinden çekilmiş sayılır ve yerine yedek üyeler arasında, aldıkları oy sayısına göre çağrı yapılır. Yönetim kurulunda kararlar yönetim kurulu sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu takdirde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar.

Denetleme Kurulu Teşkili
Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu Görevleri
Denetleme Kurulunun görev yetkileri aşağıda sıralanmıştır;

* En geç on iki ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini, yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetleme
* Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak
* Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak

Denetim Kurulunun Çalışma Usulü
Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği defter hesap ve kayıtları mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri
Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında genel kurul izni ile ileriye yönelik borçlanabilir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim kurulu başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikamet adresleri bir yazı ile mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Yıllık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli
Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları yönetim kurulunca belirlenir.

Derneğin Gelirleri
Derneğin gelirleri aşağıda sayılmıştır.

* Asli üyelerden sağlanan aidatlar.
* Kendi isteği ile derneğe başvurarak yapılan bağışlar ve ayni yardımlar,
* Makbuzla, belirli yerlerde kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinden 2860 sayılı Yardım Toplama kanunu hükümlerine uyulur.
* Dernekçe yapılan yayınlar, eğitim programları, sosyal programlar,bilimsel kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
* Mal varlığından elde edilen gelirler,
* Diğer gelirler.

Defter ve Kayıtlar
Dernek kanun ve yönetmelikte belirlenen defter ve kayıtları tutar. Bu maddede sayılan defterin noter ve dernekler müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

Derneğin İç Denetim Şekilleri
Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğudur.

Dernek Şubeleri

Şubelerin Kuruluşu
Dernek yurtiçinde ve dışında Merkez Genel Kurulunca gerekli görülen yerlerde şubeler açabilir. Bu amaçla Dernek Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından, şubenin açılacağı yerin en büyük amirliğine yazı ile başvurulur. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıyla dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev yetkili tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şube Genel Kurul ve Görevleri
Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.

Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını 3 yılda bir olmak üzere Merkez Genel Kurulu olağan toplantısından en az 2 ay önce yapmak zorundadır. 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşan şube yönetim kurulu ile 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulunu seçer dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler ve gerektiğinde denetler. Şube genel kurulunun toplantıya çağrılması toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile genel kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır. Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar verir. Mevzuatta belirtilen diğer konulardaki görevlerini yerine getirir ve yetkilerini kullanır.

Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri
Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur bu üyeler 3 yıllık süreler için seçilir. Genel kurulu takip eden 30 gün içerisinde yönetim kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir. Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararları karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar şube genel kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar. Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uygun olarak çalışır. Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar yetkileri kullanır.

Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri
Şube genel kurulunca gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları konusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi yönetim yerleri müesseseler veya eklentilerine girilmesi isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar yetkileri kullanır.

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili
Şubeler dernek genel kurulunda doğal ve seçimlik delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şube genel kurullarında her 10 üye adına seçilecek bir delegede seçimlik delege olarak temsilen merkez genel kuruluna katılabilir.

Temsilcilik
Dernek yurt içinde ve yurt dışında yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açabilir. Temsilcilerin yetkileri yönetim kurulunun vereceği yetkiler ile sınırlıdır.

Derneğin Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler en az 1 hafta sonra ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.Fesih kararı toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığının, aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren Devlet veya Sivil Toplum Kurum veya Kuruluşlarından hangisi(leri)ne devredileceği yine Genel Kurul kararında belirtilir.

Hüküm Bulunmayan Haller
Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde 5253 sayılı Dernekler Kanunun bu kanunda bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu

*** 5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 36.maddesine atfen , 4721 Sayılı Yeni Türk Medeni Kanunu'nun 59.maddesi ile 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 5.maddesi gereği; FARMAKOVİJİLANS DERNEĞİ 31.08.2005 tarih ve 06-074-168 kod numarası ile Tüzel kişilik kazanmıştır.

 

Başa Dön